Aktualności Aktualności

Certyfikat PEFC na lata 2020-2023

W listopadzie bieżącego roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku odbył się kolejny audyt recertyfikacyjny w systemie certyfikacji PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej), potwierdzający spełnianie przez nadleśnictwa RDLP w Białymstoku zasad i norm przewidzianych w standardzie PEFC.

   PEFC jest międzynarodową, niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku, której głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej przez certyfikację, wykonywana przez jednostki niezależne. Jej powstanie było inspirowane tematyką i konkluzjami konferencji ONZ w Rio de Janeiro z 1992 roku tzw. Szczytu Ziemi, organizowanego pod hasłem „Środowisko i Rozwój”.

Agenda 21 – programowy dokument konferencji, będący katalogiem celów ochrony
w XXI wieku oraz uchwalona na szczycie  Konwencja o zachowaniu różnorodności biologicznej stały się podwaliną pod opracowanie krajowych standardów PEFC, uwzględniających porządek prawny i uwarunkowania środowiskowe krajów poddających się certyfikacji. Obowiązujący w Polsce standard stawia wysokie wymagania w zakresie:

  • Zabezpieczenia obszarów leśnych istotnych z ekologicznego punktu widzenia
  • Ochrony i wzbogacania różnorodności biologicznej
  • Zakazu zmiany lasów w inne formy użytkowania
  • Zakazu stosowania szkodliwych substancji chemicznych
  • Zakazu wprowadzania gatunków drzewiastych modyfikowanych genetycznie
  • Przestrzegania praw pracowniczych i praw ludności tubylczej
  • Wspierania lokalnego rynku pracy
  • Zgodności z podstawowymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy
  • Zapewnienia konsultacji z lokalną ludnością i interesariuszami
  • Uwzględnianie tradycyjnych praw użytkowania gruntów i lokalnych zwyczajów

Sprostanie wymienionym warunkom umożliwia otrzymanie certyfikatu potwierdzającego prowadzenie gospodarki leśnej w sposób utrzymujący ich różnorodność biologiczną, produktywność, zdolność do regeneracji, zdrowotność

i potencjał do spełniania teraz i w przyszłości ich właściwych funkcji ekologicznych, gospodarczych i społecznych na szczeblu lokalnym, krajowym i ogólnoświatowym  bez szkody dla innych ekosystemów. Certyfikat jest wydawany na 3 lata ale może być cofnięty w sytuacji złamania któregoś z wymogów. Monitorowaniu ciągłości przestrzegania zasad służą audyty sprawdzające prowadzone co roku oraz przed ekspiracją certyfikatu – audyt recertyfikacyjny, który umożliwia  otrzymania kolejnego, trzyletniego dokumentu potwierdzającego zgodność z zasadami.

Nadleśnictwo Borki było już kilkakrotnie obiektem takich audytów. W tym roku były wizytowane przez audytorów nadleśnictwa: Czerwony Dwór, Rajgród, Głęboki Bród, Waliły, Augustów oraz biuro RDLP w Białymstoku.

W wyniku przeprowadzonego w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku audytu, nadleśnictwa z terenu RDLP w Białymstoku otrzymały certyfikat PEFC potwierdzający trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów.