Asset Publisher Asset Publisher

Warmię i Mazury kochamy, o przyrodę dbamy.

„Warmię i Mazury kochamy, o przyrodę dbamy” to hasło tegorocznej akcji organizowanej w ramach Wiosennych działań na Warmii i Mazurach, której inicjatorem od lat jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Po raz kolejny rusza edycja Wiosennych działań na Warmii i Mazurach. Tym razem hasło przewodnie akcji brzmi: „Warmię i Mazury kochamy, o przyrodę dbamy". Według przyjętych założeń działania będą dotyczyły dwóch obszarów: edukacja ekologiczna i edukacja odpadowa.

W ramach edukacji ekologicznej będą prowadzone trzy podziałania: „Szkolne ostoje przyrody", „Inwentaryzacja przyrodnicza" i „Przyroda moich dziadków".

Szkolne ostoje przyrody. W porozumieniu z właścicielem terenu należy wyznaczyć „Szkolną ostoję przyrody" – ciekawy obiekt przyrodniczy w najbliższej okolicy szkoły lub przedszkola. Może to być stare drzewo, fragment łąki, strumyk, ciekawa skała, itp. Wybrana ostoja powinna pełnić funkcje edukacyjne. Terenem opiekują się uczniowie, klasy. Uczniowie powinni przeprowadzić niezbędne działania porządkowe i ochronne oraz sporządzić dokumentacje ostoi, poznać historię i walory przyrodnicze ostoi oraz zaznajomić się z zagrożeniami mogącymi mieć wpływ na jej przetrwanie. Uczniowie powinni dowiedzieć się czy analizowany cenny pod względem przyrodniczym obiekt, użytek kwalifikuje się do zgłoszenia gminie jako kandydat do objęcia ochroną.

Inwentaryzacja przyrody. Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej najbliższej okolicy. Może ona dotyczyć jednego wybranego elementu przyrody (stare drzewa, pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, gniazda bocianów, gniazda jaskółek itp.) lub całego spektrum walorów przyrodniczych okolicy, (np. aleje przydrożne, rezerwaty przyrody itp.). Uczniowie powinni dowiedzieć się czy analizowany cenny pod względem przyrodniczym obiekt, użytek kwalifikuje się do zgłoszenia gminie jako kandydat do objęcia ochroną.

Przyroda moich dziadków. Uczniowie powinni przeprowadzić wywiady ze starszymi osobami by dowiedzieć się, jak zmieniała się przyroda w ich najbliższej okolicy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Jak kiedyś ludzie korzystali z przyrody? Co było przyczyną zmian w środowisku? Jakie gatunki roślin i zwierząt były kiedyś liczniejsze niż teraz? Jakie gatunki roślin uprawiano w przydomowych ogródkach kwiatowych, warzywnych i drzewa owocowe w sadach? Jakie rośliny uprawiali rolnicy? itp. Zebrane informacje uczniowie powinni opisać w formie artykułu i dokumentacji zdjęciowej.

W ramach edukacji odpadowej prowadzone będą dwa poddziałania: „Dzikie wysypiska zagrażające przyrodzie" i „Przyroda bez elektroodpadów".

„Dzikie wysypiska zagrażające przyrodzie". Inwentaryzacja przez uczniów dzikich wysypisk, wystawa prac w szkole i urzędzie gminy. Objęcie przez uczniów, przy współpracy z gminą, opieką jednego lub kilku miejsc zaśmieconych – ustawienie tablic informacyjnych, uporządkowanie, ewentualne zagospodarowanie miejsc.

„Przyroda bez elektroodpadów". Zorganizowanie i przeprowadzenie przez uczniów zbiórki elektroodpadów. Zaangażowanie społeczności lokalnej w zbiórkę, odzysk i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej oraz aktywna edukacja dotycząca zagospodarowania elektroodpadów na terenie swojej miejscowości.

Tegoroczna akcja potrwa do końca kwietnia. Rolę koordynatora pełni
Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Nowowiejska 4a
11-500 Giżycko
tel. 87 428 04 13, e-mail: fundacja@jeziora.com.pl
Kierownik - Wioletta Rawa-Rudzińska

Uwaga! Sprawozdania z akcji Wiosennego Działania Warmii i Mazur 2014 "Warmię i Mazury kochamy, o przyrodę dbamy" należy dostarczać do poszczególnych centrów edukacji ekologicznej do 12 maja 2014 roku.