Aktualności Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU

Informuję, że w przetargu „Naprawa dróg w ramach utrzymania dróg leśnych w Nadleśnictwie Borki w 2021 r. „

                                                                                       Kruklanki,  21-07-2021 r.

 Zn. spr. : SA.270.31.2021

                           INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERTY  W  PRZETARGU

       Informuję, że w przetargu „Naprawa dróg w ramach utrzymania dróg leśnych w Nadleśnictwie Borki w 2021 r. „ – dla części Zamówienia nr 1 oraz nr 2 - został wybrany  Wykonawca:

Transport, Utrzymanie i Remontowanie Dróg K. Naruszewicz, Sołdany 38, 11 – 500 Giżycko.

U z a s a d n i e n i e :
Przedsiębiorstwo otrzymało sumaryczną najwyższą ilość punktów: po 100 dla każdej (1 oraz 2) części, spośród złożonych ofert.

Punktacja obliczona dla ofert

- Transport, Utrz. Dróg K. Naruszewicz – cz. nr 1:  łącznie 100 pkt,  w kryteriach : 1/ cena 60 pkt, 2/ przedłużenie terminu płatności 20 pkt, 3 / skrócenie terminu wykonania 20 pkt; cz. nr 2: łącznie 100 pkt, w kryteriach 1/ 60 pkt, 2/ 20 pkt, 3/20 pkt;

- Top-Kop K. Świtaj, ul. Graniczna 3, Niedrzwica, 19-500 Gołdap – cz. nr 1: łącznie 67,6 pkt, w kryteriach 1/ 27,6 pkt; 2/ 20 pkt, 3/ 20 pkt; cz. nr 2: łącznie 59,8 pkt,  w kryteriach 1/ 19,8 pkt; 2/ 20 pkt; 3/ 20 pkt.
 
U n i e w a ż n i a m  przetarg w części nr 3 – kwota najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tej części, tj. art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych.

   

                                                                                 Z-ca Nadleśniczego
                                                                               Przemysław Sarżyński