Aktualności Aktualności

Ostoje grzybów nie świadczą, że można tam zbierać grzyby.....

Z inicjatywy Andrzeja Suleja z Jurkowa i Anny Zalewskiej z Olsztyna w Puszczy Boreckiej utworzono w bieżącym roku 13 stref ochronnych na 64 drzewach o łącznej powierzchni ok. 50 ha dla chronionych porostów występujących na drzewach - granicznika płucnika (Lobaria pulmonaria) i puchlinki ząbkowatej (Thelotrema lepadinum).

Należy pamiętać, iż takie strefy są nie tylko wyłączone z gospodarowania ale również  „bez zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska zabrania się przebywania osób, z wyjątkiem właściciela nieruchomości objętej strefą ochrony oraz osób sprawujących zarząd i nadzór nad obszarami objętymi strefą ochrony, oraz osób wykonujących prace na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub zarządcą" art.60 pkt. 6  - Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz.U.2015.0.1651). W związku z tym niedopuszczalne jest w tych miejscach normalne korzystanie z lasu przez społeczeństwo, pod żadnym pozorem nie wolno tu spacerować, zbierać grzybów itd. Bardzo prosimy o dostosowanie się do tych rygorów i bezwzględne przestrzeganie ustanowionych zakazów.