Asset Publisher Asset Publisher

hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

W Nadleśnictwie Borki odnowienia i zalesienia obejmują rocznie ok. 200 ha. Bierzemy także udział w programie zwiększania lesistości kraju poprzez pomoc w sporządzaniu planów zalesieniowych dla prywatnych właścicieli gruntów rolnych – w latach 2010-2019 sporządziliśmy 43 plany zalesień na ponad 300ha.

Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie. Odnowienia naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo, lecz są kierowane przez człowieka. Prace polegają na spulchnieniu gleby pod okapem drzewostanu w roku, w którym spodziewany jest duży urodzaj nasion, oraz rozluźnieniu drzew, tak by do dna lasu dochodziła odpowiednia ilość światła.

Zalesienia gruntów porolnych prowadzone są zwykle wśród roślin zielnych. Osłaniają one sadzonki oraz nie dopuszczają do zachwaszczenia powierzchni.

W Nadleśnictwie Borki odnowienia i zalesienia obejmują rocznie ok. 200 ha

Corocznie Nadleśnictwo Borki pielęgnuje ok. 400 ha gleby w uprawach leśnych. Polega to na wykaszaniu chwastów wśród drzewek. Równocześnie wykonuje się cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w okresie uprawy, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania drzewostanu oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu.

Czyszczenia wczesne wykonujemy corocznie na obszarze ok. 180 ha, czyszczenia późne – na 160 ha, trzebieże wczesne – na 215 ha, a trzebieże późne – na ok. 952 ha.

Zasady hodowli lasu

ZASOBY LEŚNE

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją dębu szypułkowego i świerka. Średni wiek lasów na naszym terenie to 60 lata, a przeciętna zasobność wynosi 271 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 78 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 13 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 9 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 27,75 proc. – świerk
 • 23,81 proc. –  sosna,modrzew
 • 17,26 proc. – dąb szypułkowy
 • 13,97 proc. – olsza czarna
 • 10,69 proc. – brzoza
 • 3,77 proc. – lipa drobnolistna
 • 2,75 proc. – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 11,45 proc. – I klasa
 • 12,89 proc. – II klasa
 • 26,55 proc. – III klasa
 • 16,69 proc. – IV klasa
 • 7,99 proc. – V klasa
 • 8,57 proc. – VI klasa i starsze
 • 10,29 proc. – ko
 • 1,22 proc. – kdo

 

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Sosna – 355 m sześc./ha
 • Świerk – 266 m sześc./ha
 • Dąb – 243 m sześć./ha

NASIENNICTWO I SELEKCJA

 Teren Nadleśnictwa Borki zgodnie z nową regionalizacją nasienną z 2015 roku to w większości region mateczny Św21 oraz zwykłe regiony pochodzenia So20, Brz20, Db.s20, Bk20, Jd10, Md20, Ol20 oraz Św20 ( dla gmin Srokowo, Giżycko, Wydminy i Świętajno). Regiony nasienne zgodnie z zapisami ustawy o LMR opisane są przez granice gmin.
Nadleśnictwo Borki posiada na swoim terenie 4 wyłączone drzewostany nasienne świerkowe o łącznej powierzchni 35,53 ha oraz  24 drzew matecznych : 8 szt. Św ; 2 szt.Md ; 1 szt.Ol ; 8 szt. Lp ; 1szt. Js i 4 szt.Db.s . Gospodarcze drzewostany nasienne wg stanu na 1.01.2020r zajmują powierzchnię 317,27 ha, w tym :

 • Świerk pospolity (Picea abies L.) – 133,95 ha
 • Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 95,03 ha
 • Brzoza brodawkowata (Betula pendula L.) – 49,45 ha
 • Olsza czarna (Alnus glutinosa L.) – 24,15 ha
 • Lipa drobnolistna ( Tilia mordata L.) – 4,84 ha
 • Grab pospolity (Carpinus betulus L.) – 6,79 ha
 • Buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) – 1,97 ha
 • Jodła pospolita (Abies alba L.) – 1,09 ha

Na terenie Nadleśnictwa Borki występują również rejestrowane źródła zbioru nasion: klon zwyczajny (Acer platanoides L.) – jedno miejsce i  klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) – dwa miejsca
Realizując programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych do końca 2019 roku Nadleśnictwo Borki założyło 161,66 ha upraw pochodnych , w tym na powierzchniach po huraganie z 4 lipca 2002r- 53,21 ha - dla wszystkich wyłączonych drzewostanów nasiennych świerkowych Nadleśnictwa Borki, dwóch dla So z Nadleśnictwa Maskulińskie ,jednego dla Db szypułkowego z Nadleśnictwa Czerwony Dwór i jednego dla dębu szypułkowego z Nadleśnictwa Gołdap .