Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.
                                                         
Strukturę organizacyjną stanowią:
              1. Biuro Nadleśnictwa składające się z:
                  a) działów
                  b)  samodzielnych stanowisk
              2.  Leśnictwa
              3.  OHZ i Szkółka
 

DZIAŁY:

Dział gospodarki leśnej – kierowany przez zastępcę nadleśniczego.
Prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i  ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, a także przygotowuje i obsługuje merytorycznie narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi.

Dział finansowo-księgowy – kierowany przez głównego księgowego.
Prowadzi sprawy dotyczące gospodarki finansowej nadleśnictwa w zakresie rachunkowości, rozliczeń
finansowych, podatkowych, sprawozdawczości.

Dział administracyjno-gospodarczy – kierowany przez sekretarza.
Zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury.

Posterunek  Straży Leśnej – kierowany przez komendanta SL.
Jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa.

SAMODZIELNE STANOWISKA:

Inżynier Nadzoru -  kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.


Stanowisko do spraw pracowniczych - prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.
Stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych do zadań pracownika należy prowadzenie i nadzorowanie spraw gospodarczo-obronnych, obrony cywilnej, kancelarii tajnej w nadleśnictwie oraz spraw związanych z ochroną tajemnicy państwowej


Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.


LEŚNICTWO- kieruje leśniczy jest to podstawowa jednostka w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna.

Obręb Borki:     

- L-ctwo Knieja Łuczańska, L-ctwo Sarnianka, L-ctwo Lipowo, L-ctwo Orłowo, L-ctwo Zielonki.

Obręb Przerwanki:

- L-ctwo Kruklanki, L-ctwo Kuty, L-ctwo Diabla Góra, L-ctwo Lipowa Góra, L-ctwo Zawady, L-ctwo Wilkus.

Obręb Węgorzewo:

- L-ctwo Pozezdrze, L-ctwo Ogonki, L-ctwo Kalskie Nowiny, L-ctwo Duży Kamień, L-ctwo Mokre, L-ctwo Klimki, L-ctwo Rydzówka, L-ctwo Olszewo.                 

                                                                        
Ośrodek Hodowli Zwierzyny – prowadzi  zagadnienia z czynną ochroną żubra oraz gospodarkę łowiecką w oparciu o plany łowieckie.


Szkółka – prowadzi gospodarkę zgodnie z planami nasiennictwa i selekcji oraz gospodarki szkółkarskiej.