Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwo Borki ogłasza nabór na stanowisko pracy Referent ds. administracyjno - gospodarczych

Nadleśnictwo Borki ogłasza nabór na stanowisko pracy

Referent ds. administracyjno - gospodarczych

 

 1. Nazwa i siedziba Nadleśnictwa:

Nadleśnictwo Borki, ul. Dworcowa 8A; 11-612 Kruklanki

e-mail: borki@bialystok.lasy.gov.pl

 1. Tryb prowadzenia naboru:

Nabór prowadzony jest w oparciu o wytyczne DGLP z dnia 03 kwietnia 2020 r. (GK.013.30.2020) oraz Zarządzenie nr 23/2020 Dyrektora RDLP w Białymstoku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w jednostkach nadzorowanych i biurze RDLP w Białymstoku (DO.013.6.2020).

 1. Adresaci naboru:
 1. Pracownicy aktualnie zatrudnieni w PGL LP.
 2. Osoby, które na dzień 2 kwietnia 2020r. posiadały status pracownika PGL LP, a których rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z wprowadzeniem przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 3 kwietnia 2020r. spójnej polityki kadrowej.
 1. Wymagania niezbędne:
 1. Posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 2. Wykształcenie średnie i minimum 1 rok stażu pracy.
 3. Znajomość obsługi programów komputerowych MS Office tj.: Word, Excel.
 4. Znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP)
 5. Prawo jazdy kategorii B.
 1.  Wymagania dodatkowe/fakultatywne:
 1. Podstawowa znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP)                     w module Infrastruktura, Planowanie, Gospodarka Towarowa oraz SilpWeb.
 2. Ukończone studia wyższe, preferowane o kierunku: leśnym, administracyjnym lub kierunki pokrewne.
 3. Minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku.
 4. Ukończone kursy, szkolenia przydatne na stanowisku objętym naborem, aktualne badania psychotechniczne stwierdzające brak przeciwskazań do przewożenia rzeczy i osób.
 5. Od kandydata/ki oczekujemy ponadto:
  · wysokiej kultury osobistej,
  · komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
  · umiejętności organizacji pracy,
  · odpowiedzialności i rzetelności,
  · dyspozycyjności i dużej motywacji do pracy.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
 1. Rozliczanie i ewidencjonowanie zakupów w zakresie umundurowania pracowników.
 2. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką magazynową nadleśnictwa.
 3. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem nadleśnictwa (art. przemysłowe i spożywcze).
 4. Utrzymywanie czystości i porządku na terenie posesji nadleśnictwa (w tym: pielęgnacja zieleni, odśnieżanie) powierzonym sprzętem.
 5. Transport pracowników pojazdem nadleśnictwa (bus), przewożenie materiałów oraz dokumentów według potrzeb.

Szczegółowy zakres zadań na stanowisku zostanie określony w zakresie czynności i obowiązków.

      6.   Warunki zatrudnienia:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy z umową na czas określony 6 miesięcy, a w przypadku spełnienia oczekiwań pracodawcy z możliwością  umowy na czas nieokreślony.
 2. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy - luty 2022 r.
 3. Praca biurowa w siedzibie Nadleśnictwa Borki od poniedziałku do piątku
  w godz. 7:15–15:15 oraz ogólnogospodarcza.
 4. Zadania wykonywane będą na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, praca przy monitorze może przekraczać cztery godziny dziennie.
 5. Nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania.

7. Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z danymi teleadresowymi opatrzone własnoręcznym podpisem.
 2. List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, potwierdzone przez kandydata „za zgodność z dokumentem będącym w moim posiadaniu”.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, potwierdzone przez kandydata „za zgodność z dokumentem będącym w moim posiadaniu”.
 5. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP – załącznik nr 1.
 6. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 2.
 7. Oświadczenie kandydata – załącznik nr 3.
 8. Do oferty mogą zostać dołączone inne dokumenty, w tym opinie, listy polecające lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

8. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Komplet dokumentów (w tym dane kontaktowe) należy składać w terminie do dnia 11 lutego 2022 r. do godziny 15:15:

a) osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Borki, ul. Dworcowa 8A, 11-612 Kruklanki, od poniedziałku do piątku, w godz. od 07:15 - 15:15,

b) poczta tradycyjną lub kurierską na adres siedziby Nadleśnictwa Borki

c) pocztą elektroniczną na adres borki@bialystok.lasy.gov.pl.

 1. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Każda z form przesłania ofert powinna być opatrzona klauzulą: ,,Nabór na stanowisko referenta ds. administracyjno - gospodarczych”.
 1. Informacje dodatkowe:
 1. Informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekretarz nadleśnictwa lub stanowisko ds. pracowniczych.
 2. Nadleśnictwo nie odsyła złożonych przez kandydatów dokumentów i nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z naborem. Złożone dokumenty będzie można odebrać w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia procesu rekrutacji a po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Z  wybranym kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
 4. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie.
 5. Postepowanie i rozstrzygnięcie postepowania jest ostateczne i nie podlega zaskarżaniu.
 6. Nadleśniczy Nadleśnictwa Borki zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

NADLEŚNICZY

Nadleśnictwa Borki

Adam Morko