Wydawca treści Wydawca treści

Obszary nieobjęte gospodarowaniem

Konsultacje społeczne w zakresie wyznaczenia powierzchni referencyjnych

 

W oparciu o Zasadę 6 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC w Polsce
( FSC-STD-POL-01-01-2013 PL), w szczególności wskaźniki:

6.4.1. Zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje
i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas). W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie;

6.4.2. Zarządzający lasami dużej powierzchni: wybór obszarów leśnych objętych ochroną według wymagań z punktu 6.4.1., będzie prowadzony w oparciu
o rozpoznanie kluczowych walorów biologicznych między innymi poprzez konsultacje z jednostkami naukowymi, organizacjami przyrodniczymi oraz samorządami,

uwzględniając okoliczności wynikające z nałożonych zadań ochronnych na części dotychczasowych powierzchni referencyjnych, wymuszające wyłączenie ich z ochrony według wymagań wskaźnika 6.4.1, Nadleśnictwo Borki przedstawia do konsultacji społecznych zweryfikowaną listę powierzchni proponowanych jako obszary referencyjne, tj. wyłączone z gospodarowania.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konsultacjach zapraszamy do składania uwag i wniosków do przedstawionego materiału w terminie do dnia 11.03.2022 roku na adres mailowy Nadleśnictwa Borki borki@bialystok.lasy.gov.pl  z podaniem tematu „Konsultacje REF”. Tą samą drogą można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sprawy.   

     Nadleśniczy

Nadleśnictwa Borki

  Adam Morko